• Locatie :

  Yn 'e Mande
 • Tijd :

  20:00

 

 

Uitnodiging jaarlijkse Ledenvergadering Dorpsbelang Tytsjerk

Concept agenda:

 1. Opening om 20:00
 2. Mededelingen / notulen jaarvergadering 17 januari 2017
 3. Jaarverslag Dorpsbelangen 2017
 4. Financieel overzicht / verslag kascommissie
 5. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Geertje v.d. Zwaag

 1. Bekendmaking Tytsjerkster van het jaar
 2. Presentatie en vaststellen Dorpsvisie*
 1. Rondvraag

Pauze

9. Presentatie Culturele Hoofdstad Leewarden-Fryslân 2018 – Immie Jonkman

 

*De dorpsvisie wordt in de vergadering vastgesteld en zal jaarlijks worden geactualiseerd. De visie dient als een ‘vergezicht’ op basis waarvan we als dorp in gesprek gaan met o.a. de gemeente en politiek. Alle Tytsjerkers worden uitgenodigd om (blijvend) te reageren op de Dorpsvisie, dit kan via Internet in een digitale reactie op het document of per e-mail naar dorpsbelangtytsjerk@gmail.com

De Dorpsvisie is voor iedereen te lezen via website: http://www.tytsjerk.nl/dorpsbelangen-tytsjerk-e-o/dorpsvisie-tytsjerk-2018-en-verder/

Reactie's zijn uitgeschakeld.