Teatraal barren Krúspunten

Door Dorpsbelangen | in:
  • Locatie :

    Doarpshûs Yn ‘e Mande, Noarderein 1, Tytsjerk
  • Tijd :

    Zondag 15 februari om 16.00 uur/ 16:00 oere oant ûngefear 19:00 oere
  • Prijs :

    € 10, 00; Graach efkes reserveare by: Inekal@chello.nl of telefoan 0511-43189

Elk minske hat mominten yn it libben, dy’t meitsje datst bewust of ûnbewust in beskate wei yn slachst. Dizze mominten neame we krúspunten. Elkenien hat yn it libben wolris op dizze krúspunten stien. Soms hast in goede wei ynslein, soms , efterôf, net. Bytiden hast in bewuste kar makke, faak is it dy gewoan oerkommen. Oer dizze krúspunten yn it libben giet de ymprovisaasje-foarstelling. In grutte groep spilers makket yn ien wykein in foarstelling ûnder begelieding fan Brecht Wassenaar.

Ieder mens heeft momenten in zijn leven dat hij, bewust of onbewust, een bepaalde weg is ingeslagen. Die momenten noemen we kruispunten. Iedereen heeft in zijn leven op deze kruispunten gestaan. En soms heb je de goede weg gekozen en soms –achteraf- niet. Soms heb je heel bewust een keuze gemaakt, soms is het je overkomen. Over deze kruispunten in het leven gaat de improvisatie- voorstelling. Een groep spelers maakt in één weekend een voorstelling onder begeleiding van Brecht Wassenaar.

Dêrnei muzyk en dûnsjen mei Yanesh

Yanesh!’ is in soul-funk band dy’t hearlik autentyk en rûch swingt. “This band will get you up on your feet and make you dance like never before!”.Bandleden: Yanesh Sjoerdstra Leadsinger | Ella de Jong Backing vocal and Trumpet |Tim de Vries Saxophone | Johnny Messak Guitar | Michel Meijer Drums | Theo Smit Bass | Reinaldo Gaia Percussion | Paul Bergman Keys

Na de voorstelling de band  “Yanesh”

Yanesh!’ is een authentieke en ruige , swingende soul-funk band. “This band will get you up on your feet and make you dance like never before!”.Bandleden: Yanesh Sjoerdstra Leadsinger | Ella de Jong Backing vocal and Trumpet |Tim de Vries Saxophone | Johnny Messak Guitar | Michel Meijer Drums | Theo Smit Bass | Reinaldo Gaia Percussion | Paul Bergman Keys

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: