• Locatie :

  Dorpshuis Yn 'e Mande
 • Tijd :

  28 februari 2016 om 15.00 uur
 • Prijs :

  Kaarten bestellen bij inekal@chello.nl

Klaasje-Postma

 

   

 

28 Febrewaris

yn Tytsjerk

FRIES

Life is Beautiful’ mei Klaasje Postma en Pauli Yap yn Beetstersweach

Op snein 28 februari spilet ‘Life is Beautiful’ om 15:00 oere yn doarpshûs Yn ‘e Mande yn Tytsjerk. It is de tredde foarstelling fan Stichting Pier21, bekend fan ‘De Emigrant’ en ‘Feteranen’.

Yn 2014 ferstoar de âldste oerlibjende fan de Holocaust: de 110-jierrige, Joadske pianiste Alice Herz-Sommer. In unike frou dy’t in grinsleaze libbensfreugde hie, nettsjinsteande har ferbliuw yn konsintraasjekamp Theresienstadt yn de Twadde Wrâldoarloch. Topaktrise Klaasje Postma (ek de skriuwster) fertelt it oangripende en muzikale libbensferhaal fan Alice Herz-Sommer. Pianiste Pauli Yap frisselet wurken fan û.m. Bach, Beethoven, Schumann en Chopin troch it stik. Komposysjes dy’t Herz-Sommer sels spile, dy’t har rêding wiene en in boarne bleaune fan treast en enerzjy. ‘Life is beautiful’ wie it motto fan Herz-Sommer en is no in troch Gerard Wolters regissearre prachtich en persoanlik stik oer de frijheid om te kiezen, fertriet, optimisme, tankberens en humor. ‘Life is beautiful’ wurdt spile yn it Frysk, mei inkelde koarte passaazjes yn begryplik Dútsk en Ingelsk.

Kaarten kinne reservearre wurde fia inekal@chello.nl

Alle spyllokaasjes en -data (oant en mei maaie) stean op pier21.nl.

NEDERLANDS

Life is Beautiful’ met Klaasje Postma en Pauli Yap in Beetsterzwaag

Op zondag 28 februari speelt ‘Life is Beautiful’ om 15:00 uur in dorpshuis ’Yn ‘e Mande’ in Tytsjerk. Het is de derde voorstelling van Stichting Pier21, bekend van ‘De Emigrant’ en ‘Feteranen’.

In 2014 stierf de oudste overlevende van de Holocaust: de 110-jarige, Joodse pianiste Alice Herz-Sommer. Een unieke vrouw die een grenzeloze levensvreugde kende, ondanks haar verblijf tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekamp Therensienstadt. Topactrice Klaasje Postma (ook de schrijfster) vertelt het aangrijpende en muzikale levensverhaal van Alice Herz-Sommer. Pianiste Pauli Yap vlecht werken van o.m. Bach, Beethoven, Schumann en Chopin door het stuk. Composities die Herz-Sommer zelf speelde, die haar redding vormden en een bron bleven van troost en energie. ‘Life is beautiful’ was het motto van Herz-Sommer. En is nu een door Gerard Wolters geregisseerd prachtig en persoonlijk stuk over keuzevrijheid, verdriet, optimisme, dankbaarheid en humor. ‘Life is Beautiful’ wordt gespeeld in het Fries, met enkele korte passages in begrijpelijk Duits en Engels.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via inekal@chello.nl

Alle speellocaties en –data (t/m mei) staan op pier21.nl.

De culturele commissie van Tytsjerk

Anneke Bakker

Gerrit van der Sar

Ineke Kalteren

 

2 Reacties to "Pier 21 – “Life is beautiful”"

 • NUT JOURE, Renske de Vries
  30 juni 2015 at 4:28 pm

  Graag zouden we voor de voorstelling van 28 februari 2016 2 plaatsen willen reserveren. Tevens hebben we dus interesse voor een eventuele boeking in ons programma van 2016/2017 en wel op de nu nog openstaande data van 14/10, 17, 11, 20/1, 16/2 en 24/3 2017.

  Graag ontvangen we je reactie, Renske de Vries-de Ree, Joure, 06-53252885, De voorstelling zal in ‘t Haske, Joure gehouden worden.

  1. Dorpsbelangen
   14 juli 2015 at 10:19 pm

   Dag Renske
   Ik heb je reactie doorgestuurd naar de Culturele Commissie: Ineke Kalteren.
   Groet Roel Timmer

Laat een bericht achter.

Naam *: Mail *: wordt niet geplaatst Website
Reactie*: