Mededelingen Dorpsbelangen – oktober 2014

Een schitterend voorjaar, gevolgd door een mooie zomer, afgewisseld met ladingen beroerde ‘stortbuien’ aan informatie over politieke en persoonlijke ellende, maken ook weer eens te meer duidelijk hoe betrekkelijk al onze problemen zijn en hoe goed wij het hier eigenlijk hebben.
Hoewel vijf dagen ‘bassen’ van de Groene Ster natuurlijk niets zijn vergeleken met bijvoorbeeld de bombardementen in Gaza, hebben we richting gemeente(s) toch duidelijk gemaakt dat vergunningen voor 24 uur 5 dagen lang buiten proportie zijn. Een goede ‘buur’ houdt rekening met zijn achterburen.
 

De Krite

Het bouwrijp maken en aanleg van de bouwweg naar de Buorren gaat begin oktober van start. Mogelijk is er daardoor een tijdje overlast aan de Buorren, maar het levert ook weer vertragingen op voor het, nog steeds, te hard rijdende verkeer. Elk nadeel heb z’n voordeel. Eind november zal het vermoedelijk klaar zijn. De overdracht van de bouwgrond voor de starterswoningen van de Gemeente via Dorpsbelangen aan de projectontwikkelaar is medio oktober. De bouw van de eerste twee blokken starterswoningen zal dan zo spoedig mogelijk beginnen.
Waarom duurt dat allemaal zo lang, hoor ik u denken. Zorgvuldige procedures duren altijd lang en het valt echt naar verhouding mee. Vergeet niet dat wij zelf de oorspronkelijke procedures en plannen steeds hebben vertraagd en opengebroken. Uiteindelijk is het nu een plan van Dorpsbelangen (niet van de gemeente), dus moet het juridisch ook heel precies kloppen.
Op de bijeenkomst voor de zomer van de bewoners van De Jister met de wethouder is ons een en andermaal duidelijk gemaakt en geworden dat we ‘ergens in de procedure iets gemist hebben’, waardoor de toegang tot de Krite door De Jister definitief werd. De ter inzage legging van het besluit is in de Actief van 26 mei 2010 gepubliceerd. Niemand, ook besturen en voorzitters niet, heeft het zich gerealiseerd. Vervelend, maar onomkeerbaar.
In ieder geval is wel duidelijk dat de bouwweg naar de Buorren nog heel wat jaartjes open zal zijn, voordat er een fietspad van gemaakt wordt. Dus we zien wel hoe de nieuwe bewoners richting Buorren zullen gaan….. Daarna wordt het wel een calamiteitenuitgang voor de wijk, dus met verwijderbare paaltjes.
Eindelijk……..vijf jaar na de start van alles.
 

30 km- zone

Vanaf oktober zal er een ‘kruising’ bij komen halverwege de Buorren: wellicht helpt dat weer bij vertragingen van het verkeer. De politie heeft toegezegd extra snelheidscontrôles uit te voeren in de komende tijd. Hoe dan ook: Als in ieder geval al onze dorpsgenoten zich aan de snelheid houden, is het grootste deel van het probleem opgelost. Sluipverkeer zal ons waarschijnlijk nog jaren bezighouden, want echt optimistisch zijn we er niet over dat het af zal nemen na het gereedkomen van de Centrale As.
Het, tenminste deels, parkeren op de openbare weg van de eigen auto levert naast wegversmallinkjes, ook meer veiligheid voor de voetgangers op!
Maar we blijven doorgaan met druk zetten op de gemeente om in ieder geval extra borden te plaatsen. Ons bestuur wil aan de makers van de eigen borden nadrukkelijk vragen die niet aan de bomen te bevestigen. Lantaarnpalen, vuilniscontainers, of zelfs eigen paaltjes , mits op voldoende afstand van de weg, kunnen heel goed dienen voor extra waarschuwingen.
Aan de ‘grappenmakers’ die steeds van 30 80 km maken willen we dringend vragen daarmee op te houden. Flauw; kennelijk is deze 30 km iets heel anders dan die van de Zomerweg of in de woonwijken. Wij zien niet in waarom.
 
Spoorlijn
Prorail blijft tot de conclusie komen dat de overgang in Tytsjerk ‘binnen de normen valt’. Dus wordt er niet geïnvesteerd. Wel zal samen met de gemeente gekeken worden of verbreding aan de noordkant voor voetgangers te realiseren is en extra waarschuwingsborden. Voor het belsysteem zal gekeken worden of dat vervangen kan worden door een systeem dat reageert op de omgeving, dus bijvoorbeeld ’s nachts zachter belt omdat het dan rustiger is. De geluidsdemping van het hele traject was al eerder besloten. Dat zal vermoedelijk in 2015 plaatsvinden.
 
Mededelingen in Actief
Na aandringen van alle dorpsbelangen in de gemeente, heeft het College besloten dat de belangrijkste meldingen , o.a. over bestemmingsplannen, weer in Actief aangekondigd worden. Het blijft natuurlijk zo dat steeds meer zaken via internet worden aangekondigd, maar vaak ook voor iedereen gemakkelijker gemaakt worden. De gemeentelijke website http://www.t-diel.nl/ geeft op veel vragen antwoord.
 
Een eigen ‘bibliotheek’!
Met de zware bezuinigingen op de bibliobus en bibliotheken heeft de gemeente nog één keer een eenmalig bedrag van 2500 € voor ieder dorp ter beschikking gesteld om een eigen bibliotheekje te starten. Een enthousiaste groep is daarmee aan de gang gegaan en het subsidie is tenslotte toegekend. Zie de oproep elders in deze Yn ‘e Line.
 
Maaibeleid
Uiteindelijk zijn bij de gemeente zoveel protesten tegen het nieuwe maaibeleid binnen gekomen dat er een nieuw voorstel op tafel ligt.
De bezuiniging wordt niet teruggedraaid, maar de bewoners kunnen ingaande 2015 per straat, buurt aangeven hoe zij de verdeling van ‘maaifrequentie’ over de verschillende plantsoenen willen: twee keer per jaar of wekelijks. Dus welke stukken moeten regelmatig gemaaid en wat mag wild(er) worden.
Het bestuur stelt voor om per buurt(of buurtvereniging) een ‘maaicoördinator’ aan te stellen. Deze maakt een voorstel in overleg met de eigen buurt. Hij/zij treedt dan in overleg met Dorpsbelangen, zodat we de voorstellen over het hele dorp kunnen vergelijken. Een kaartje met het huidige maaibeleid per buurt is beschikbaar. De totale bezuiniging voor het dorp moet wel gelijk blijven! Natuurlijk mag iedereen die hier idee over heeft zich melden, maar het is efficiënter als dat per buurt gebeurt. U kunt zich aanmelden bij tjedin@chello.nl
 
Halbeswei
Op initiatief van mw. Sikma van Stay en Pray is, samen met Dorpsbelangen Suwâld, een actie gestart om de Halbeswei veiliger te maken. De gemeente neemt dit burgerinitiatief serieus. Op 9 oktober wordt het in de raad behandeld. Voor die tijd zal er overleg plaatsvinden van de beide Dorpsbelangen met de wethouder, waarbij , wat Dorpsbelangen Tytsjerk betreft, de veiligheid van alle wegen in het buitengebied op de agenda staat. De snelheid, hoeveelheid en breedte van het gemotoriseerd verkeer is overal een probleem voor voetgangers, fietsers en paardrijders.In ieder geval is het goed dat dit weer eens voor het voetlicht komt en twee dorpen zijn sterker dan één.
 
Contributie 2014
Eind oktober zal de jaarlijkse contributie van € 7,50 via de incasso-opdrachten worden geïnd.
 
Jaarvergadering
Op dinsdag 13 januari 2015 is onze jaarlijkse ledenvergadering. Noteert u het vast in uw agenda?
In de volgende Yn ‘e Line uitgebreider hierover. Voor de verkiezing van de Tytsjerkster van het jaar zie de speciale oproep in deze editie.
Het bestuur wenst u een schitterend najaar toe