Mededelingen Dorpsbelangen februari 2013

Mededelingen van de bestuurstafel

ZO! Inmiddels hebben we de feestdagen achter de rug en ook de eerste (?) vorstperiode. De fanatieke schaatsers hebben in ieder geval deze winter alweer een keer aan het ijs kunnen ruiken. Voor Dorpsbelangen wordt 2013 een jaar van oogsten. De inspanningen van jaren discussiëren, kibbelen, brieven schrijven en vergaderen worden beloond: een aantal centrale wensen van het dorp, zoals die in 2006 zijn uitgesproken, zullen dit jaar uitgevoerd worden.

De Krite: It giet oan!

Op onze website (http://www.tytsjerk.nl/dorpsbelangen.html) zijn alle eerdere afleveringen terug te lezen.

Dorpsbelangen mocht van het College zelf een voorstel uitwerken met 14 starterswoningen. De Kerstvakantie schoot er dus grotendeels bij in, want een volledig uitgewerkt voorstel moest op 9 januari ingediend worden, om op 24 januari door de Raad te kunnen worden behandeld.

Samen met externe adviseurs en de projectontwikkelaar zijn we tot een prachtig voorstel gekomen. Dat mochten we toelichten op 12 januari in Yn ‘e Mande aan een groot deel van de Raad.

Met een uitgebreide powerpointpresentatie en Krite-gebakjes zijn de Raadsleden behoorlijk onder de indruk gekomen van ons voorstel. Op 24 januari was het dan eindelijk zover: De Raad adviseert het College over de voorstellen.

Tot ons groot genoegen bleek vrijwel de hele Raad voorstander te zijn van het verder gaan met het voorstel van Tytsjerk. Gelukkig was ook een flink aantal Tytsjerkers aanwezig om dit historisch moment mee te maken. Uiteraard moeten nu nog wat hindernissen genomen worden, maar wij staan nu niet meer tegenover de Gemeente: we gaan het samen doen! Het is in ieders belang om nu zo snel mogelijk van start te gaan.

Nu we weten dat er gebouwd mag worden en dat die huizen ook echt betaalbaar zijn voor starters en jonge gezinnen, gaan we zo snel mogelijk inventariseren wat de belangstelling is. We richten ons dan in eerste instantie op de bewoners van Tytsjerk, Ryptsjerk en omgeving. In februari, uiterlijk begin maart organiseren we een woningmarkt in Yn ‘e Mande samen met makelaars en ontwikkelaars voor het hele aanbod van woningen en kavels. De data maken we via de media zo snel mogelijk bekend.

Intussen kan iedereen die belangstelling heeft voor wonen in De Krite zich al melden bij roeltimmer@gmail.com . U ontvangt dan ook alle informatie over de starterswoningen in De Krite. Een eerste indruk van de woningen kunt u binnenkort ook op onze website bekijken: http://www.tytsjerk.nl/dorpsbelangen.html .

Met de mogelijke bouw van 14 starterswoningen aan De Krite is de planning van extra woningen op lege plekken in Tytsjerk-Noord (Klaverkamp, Jachtfjild) voorlopig niet meer aan de orde!

30 km- zone: Veiligheid en rust

Het besluit voor invoering van de 30 km-zone in heel Tytsjerk ligt vanaf 9 januari ter inzage bij de Gemeente. Als er voor 20 februari geen bezwaarschriften zijn ingediend, kunnen de plannen in het voorjaar worden uitgevoerd.

Tytsjerk –Noord : Parkeerproblemen

Ons bestuur heeft in overleg met een aantal bewoners een project opgesteld dat gaat over de verkeers- en parkeersituatie Hanenburg-Noord en de Master Fennemaskoale. De Gemeente heeft een speciale website geopend waar dit soort projecten in te zien zijn. Bewoners kunnen daar hun mening en suggesties voor verbetering geven. Een digitale manier van inspraak dus.

Bij deze roepen wij de bewoners van de omgeving Hanenburg (maar ieder ander mag dat natuurlijk ook), te reageren via http://www.t-diel.nl/meidwaan . Als dit project wordt uitgekozen dan is er geld beschikbaar om (een deel) ook uit te voeren!

Binnenkort gaan we ook met alle bewoners van de Klaverkamp (en deels Jachtfjild) een plan opstellen voor de aanpak van de parkeerproblemen daar.

AED Yn ‘e Mande

De gestolen AED is (uiteraard) niet meer boven water gekomen. Inmiddels is er een nieuwe, voor een deel dankzij de verzekering van de Gemeente. Het bestuur denkt nu na over een minder risicovolle plaats, liefst aan de buitenzijde van De Mande. Een tweede keer zal de verzekering vermoedelijk niet meer uit betalen. Voorlopig is de AED alleen beschikbaar als Wybe of Betty De Vries aanwezig zijn.

AED scholing in maart

Iedere twee jaar moeten de AED-vrijwilligers opnieuw een reanimatiediploma halen. Wij zullen alle vrijwilligers daarvan via de mail op de hoogte stellen. Dit geldt natuurlijk niet voor degenen die via hun werk de opleiding krijgen. Ook doen we een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Er vallen ieder jaar mensen af (verhuizen, leeftijd, …), dus nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Het tijdsbeslag is klein (1/2 dag per jaar en beschikbaar voor SMS-hulpoproepen), maar het effect is maximaal als er hulp geboden kan worden! Op 5, 12 en 14 maart zal de scholing ’s middags of ’s avonds in groepen van maximaal 7 personen plaatsvinden. Reserveer alvast een voorkeur in uw agenda en geef dat door aan Matty Glas ( glas0250@planet.nl), dan hebben we sneller zicht op de mogelijkheden.

De nieuwe hoogspanning

Het lijkt er veel op dat de groep bewoners van Suderein en Suwaldsterdyk zijn zin krijgt in het (iets) verleggen van de geplande leiding. Daardoor zal deze verder van hun huizen komen. Tennet, de verantwoordelijke organisatie, heeft er alles aan gedaan om deze wijziging van het traject te realiseren. Het woord is nu aan de verschillende overheden.

Meidwaan: heeft u een goed idee voor het dorp of de straat?

Een website speciaal voor inspraak en meespraak voor iedereen over plannen, ideeën en klachten uit het dorp. Op deze site is simpel te zien welke ideeën er uit welk dorp zijn en de reacties erop. Nieuwe projecten, maar ook allerlei klachten kunnen bij Dorpsbelangen worden aangemeld.

Het is natuurlijk nieuw en moet nog wennen, maar het is zeker de moeite waard om uit te proberen.

Ga naar http://www.t-diel.nl/meidwaan. Op onze website zullen we ook een link plaatsen.

Een zonnig voorjaar toegewenst

Het bestuur