Mededelingen Dorpsbelangen – december 2014

Mededelingen van de bestuurstafel

Bestuur

Op dinsdag 13 januari is er weer een ledenvergadering. De uitnodiging en het programma vindt u in deze aflevering. Drie leden van het huidige bestuur willen stoppen met hun werk voor Dorpsbelangen: twee algemene leden en de voorzitter. Na verwoede pogingen merken wij dat het steeds moeilijker wordt om mensen bereid te vinden dit werk voor een paar jaar te doen. Wij zouden best willen weten hoe dat komt. Tijden veranderen, het maatschappelijk leven van iedereen vraagt veel tijd en aandacht, maar onze mening is dat er ook blijvende aandacht nodig is voor gemeenschappelijke, dorpszaken. Als overlegpartner naar de gemeente, als geduldige waakhond van dorpsbelangen en -wensen, is een Vereniging voor Dorpsbelangen noodzakelijk.

Maar vinden de leden dat ook? Of schort er iets aan de communicatie via Dorpskrant of website. Het bestuur wil graag van gedachten wisselen hoe het anders of beter kan of moet. De ledenvergadering is daar bij uitstek een gelegenheid voor. Als het niet lukt om opvolgers te vinden zal het bestuur genoodzaakt zijn om zijn werkzaamheden op een laag pitje te zetten.

Website www.TYTSJERK.NL

Na een jaar van bijna afwezigheid zijn we weer in ‘de lucht’. Natuurlijk kan er nog van alles verbeterd worden, maar dat hangt deels ook af van de reacties van iedereen. We vragen alle Verenigingen van het dorp om ons tijdig op de hoogte te stellen van hun activiteiten, zodat de Dorpsagenda weer gevuld kan worden. Veel verzoeken en mededelingen gaan nu ook via ons Facebookadres. Ook hier geldt: suggesties voor verbetering en aanvullingen zijn altijd welkom. In overleg met de redactie is ook besloten om met ingang van 2015 de Dorpskrant volledig op de website te zetten.

 De Krite

Het bouwrijp maken en de aanleg van hoofdleidingen voor de starterswoningen is nu afgerond. De verkoop van de grond aan de bouwer/ontwikkelaar Bouwexpertise Noord door de Gemeente zal nu zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De bouw van de eerste twee blokken starterswoningen zal  dan zo spoedig mogelijk beginnen, uiteraard afhankelijk van winterse weersomstandigheden. Er zijn nog steeds enkele woningen te koop (zie Funda). Overigens is het natuurlijk niet zo dat alleen echte starters op de woningmarkt een huis in de Krite mogen kopen, iedereen is welkom. In het overleg tussen gemeente en ontwikkelaar is overeen gekomen dat er gratis zonnepanelen op alle huizen kunnen worden geplaatst, omdat het oorspronkelijk geplande grijswatercircuit niet doorgaat.

 Een eigen ‘bibliotheek’!

Inmiddels is op 5 december de bibliotheekruimte in gebruik genomen. Fantastisch initiatief en er is hard gewerkt!  Voorlopig alleen nog open op de vrijdagmorgen (10 -12 uur), maar dat kan snel veranderen als zich meer vrijwilligers aanmelden. Ga zelf eens kijken en wordt enthousiast. Op 16 januari zal de officiële opening zijn.

 Maaibeleid

Hoewel er veel protesten waren tegen het nieuwe maaibeleid, is er geen enkele reactie gekomen op de oproepen in Yn ‘e Line , de website of Facebook om met ideeën te komen hoe het anders kan. Op 15 december heeft het bestuur hierover overleg met de gemeente, maar verder dan wat algemene vragen over de maaikwaliteit komen we niet. Moeten we hieruit nu concluderen dat het allemaal wel meevalt, of dat het probleem pas weer in het voorjaar opduikt als het weer zichtbaar wordt? Dorpsbelangen is graag bereid mee te denken, maar het is UW woonomgeving. Via tjedin@chello.nl of dorpsbelang@tytsjerk.nl kunt u natuurlijk nog steeds reageren, maar of veranderingen nu nog in 2015 kunnen doorgevoerd hangt van andere zaken af.

Spoorlast

Onze klachten en wensen rond de spoorlijn worden steeds maar weer geduldig aangehoord, onderzocht en van bureau naar bureau geschoven. We hebben nog steeds een voet tussen de deur. Als de extra sneltrein komt (2016) worden in ieder geval geluidsdempingsmaatregelen getroffen. Maar rond de overgang blijft het duwen en trekken, zowel wat betreft het wegprofiel als de geluidslast van het belsysteem. Het bestuur krijgt daarbij inmiddels stevige ondersteuning van Wim de Haan. De aanhouders winnen………….

 Jaarvergadering

Op dinsdag 13  januari 2015 is onze jaarlijkse ledenvergadering. Zie ook de agenda in deze aflevering. Noteert u het vast in uw agenda?

Voor de verkiezing van de Tytsjerkster van het jaar zie de speciale oproep in deze editie.

 

Het bestuur wenst u  goede feestdagen en alvast een mooi en inspirerend begin van 2015 toe.