Mededelingen Dorpsbelangen april 2014

Op 19 maart waren de Gemeenteraadsverkiezingen. Velen hadden daar geen belangstelling meer voor na het horen van het schokkende bericht over het overlijden van Johannes Looijenga. Zo ook ons bestuur. Johannes heeft ons het afgelopen jaar intensief en zeer enthousiast gesteund als penningmeester en nadrukkelijk ook bij de totstandkoming van het plan De Krite. Dat was helemaal op zijn lijf geschreven.

We moeten het ongelofelijk moeilijke besluit van Johannes respecteren. Wat blijft is het verdriet. Eens te meer is duidelijk hoe onpeilbaar mensen kunnen zijn en hoe eenzaam. Ondanks het feit dat hij op handen werd gedragen door zo velen.

Zijn afscheidsbrief begon met de woorden : “Het is goed zo.”  Hoe moeilijk is het om dat op waarde te schatten en te aanvaarden. Het bestuur wenst allen die hem na stonden veel kracht en sterkte toe.

Met moeite begin ik aan een kort stukje over de ‘problemen’ van ons dorp.

De Krite

De verkoop van de starterswoningen verloopt zeer voorspoedig. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar, maar iedereen die nog twijfelde, zal zich nu echt moeten haasten. Voor informatie : neem contact op met info@bouwadviesfeenstra.nl (tel 058 2563521).

De bestemmingsplanprocedure is de tweede ronde in gegaan. Met ingang van 2 april 2014 ligt het voor 6 weken ter inzage. Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen gedurende deze periode eventueel nog bezwaar maken.

30 km- zone

Van verschillende bewoners hebben we een uitgebreid verslag ontvangen van de ervaren problemen. Hoewel velen de indruk hebben dat er wel procentueel minder hard wordt gereden, is het des te meer opvallend als sommigen (ook Tytsjerkers!) zich er overduidelijk niet aan houden. Hoogst irritant. We hebben een aantal dringende vragen bij de politie en gemeente neergelegd. We gaan er van uit dat als er niet voor de zomer serieus op gereageerd wordt, andere acties noodzakelijk zijn. Dat willen we dan gaan organiseren met de bewoners. Uit één mail bleek dat zelfs de politie zelf niet op de hoogte is van de 30 km zone.

Spoorlijn

Een aangekondigd overleg met de Gemeente en Prorail over geluidsmaatregelen en de spoorwegovergang, is door die laatste afgezegd. Dorpsbelangen houdt de vinger aan de pols.

Centrale-as

Van 17 maart tot en met 4 juli 2014 is de Zomerweg gestremd. Dit is nodig vanwege De Centrale As. Het gaat hier o.a. om het kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. De Zomerweg wordt tijdens de werkzaamheden volledig gestremd voor doorgaand verkeer. Het fietspad blijft open voor fietsers.

Doorgaand verkeer wordt omgeleid over gemeentelijke en provinciale wegen, o.a. via de Rijksstraatweg (N355) en de Oude Commissieweg (N356). Om sluipverkeer over wegen die daarvoor niet bedoeld zijn te voorkomen, is  besloten de Langelaan en Suwaldsterdyk ook voor doorgaand verkeer te stremmen. De stremming geldt niet voor fietsverkeer.

Wanneer u de route naar Burgum via het Suderein kiest, wilt u dan vooral bedenken dat extra verkeer daar ook gevaarlijk is voor de langzame gebruikers: fietsers, paardrijders, voetgangers. Als u het nog niet wist: in het buitengebied is 60 km de maximum snelheid!

Zie voor nadere informatie op  www.decentraleas.nl

 Hoogspanning 380 kV gaat niet door!

De bewoners van het buitengebied kunnen gerust zijn. Vanwege de ingestorte internationale energiemarkt blijkt de nieuwe hoogspanningslijn niet rendabel te zijn. Alle plannen zijn de prullenbak in gegaan.

WWW.TYTSJERK.NL

We vragen u nog enig geduld te hebben, maar gelukkig hebben we onze onvolprezen Yn ‘e Line nog !

Een mooi voorjaar toegewenst!

Het bestuur